کتاب گویا
فصل ۷. لغات عملیاتی

So many students waste time trying to memorize English vocabulary.

بسیاری از دانش آموزان وقت خود را برای حفظ کردن واژگان انگلیسی هدر می دهند.

They study long lists of words.

آنها لیست های بلند بالایی از کلمات را مطالعه می کنند .

They repeat the lists many times, trying to memorize the English words and their translated meanings.

لیست را چندین و چند بار تکرار می کنند، سعی دارند که کلمات انگلیسی و ترجمه آن را حفظ کنند.

Unfortunately, research shows that 80 percent of vocabulary learned in this way is forgotten in less than a year.

متاسفانه تحقیقات نشان می دهد که ۰۵% از کلماتی که با این روش یاد گرفته می شوند در کمتر از یکسال فراموش می شود.

That’s a lot of wasted time and effort.

که این اتلاف وقت و تلاشی است که برای این کار هزینه شده است.

There’s another problem with this vocabulary learning method — it’s boring, and it kills long\- term motivation.

مشکلی دیگر با این روش یادگیری وجود دارد- کسل کننده است، و انگیزه بلند مدت شما را نابود می کند.

As a student, you must be very careful— killing your motivation is the worst thing you can do.

به عنوان یک دانش آموز شما باید خیلی محتاط باشید- نابود کردن انگیزه شما می تواند بدترین چیزی باشد که انجام می دهید.

Learning English is a marathon, it’s a long run.

یادگیری انگلیسی یک ماراتن است، یک دو طولانی.

It requires high levels of motivation that are sustained for many years.

و نیاز دارد که انگیزهای قوی داشتهباشید که سالها دوام بیاورد.

Using boring vocabulary learning methods, therefore, is doubly bad: it is inefficient and it weakens motivation.

بنابراین استفاده از روش های یادگیری لغات کسلکننده به دو شکل بد است: یک ناکارآمد است و دو انگیزه را تضعیف می کند.

There is a better way.

یک راه بهتر وجود دارد.

as participants in my breakthrough seminars have found out.

راهی که شرکت کننده ها در سمینار های دستیابی به موفقیت من متوجه آن شده اند.

It is possible to learn new vocabulary in a way that is far more powerful and is a lot of fun.

یادگیری لغات جدید با راهی که بسیار قدرتمند تر و جالبتر است امکان دارد.

When you learn in this way, studies show that you can remember 80 percent one year later!

وقتی با این روش یاد می گیرید مطالعات نشان می دهد که می توانید آن ۸۰% )حافظه برای لغات(را یک سال بیشتر به یاد داشته باشید!

That’s powerful.

که فوقالعاده است.

The key to deep, powerful, long term vocabulary learning is movement.

کلید عمیق، با قدرت، و طولانی یاد گرفتن لغات حرکت کردن است.

When you combine strong physical movements with understandable new vocabulary, you create deep connections in your brain and body.

وقتی که شما حرکات قدرتمند را با واژگان جدید ،قابل فهم تلفیق می کنید ،یک ارتباط میان مغز و بدنتان ایجاد می کنید.

These connections are long term.

این ارتباطات طولانی مدت هستند .

They last!

آن ها میمانند.

The key is to use a movement that reminds you of the meaning of the vocabulary.

کلید این است که شما از حرکتی برای یادآوری مفهوم آن واژه استفاده کنید.

For example, imagine you want to learn the phrase “to proclaim.

بطور مثال، تصور کنید که می خواهید عبارت”to proclaim” )اعلام کردن( را یاد بگیرید.

” First you would find the meaning of the word, which is “to say or announce publicly, often in a loud way.

ابتدا شما مفهوم آن کلمه که “گفتن یا اعلام کردن به صورت عمومی غالباً با صدای بلند است” را پیدا می کنید.

” After you know the meaning, you create an action that reminds you of it.

بعد از اینکه شما مفهوم را می دانید، یک حرکت بسازید که یادآور این مفهوم برای شما باشد.

You might put your hands to your mouth and pretend you are yelling loudly (“to say publicly and loudly”).

می توانید دستان خود را در کنار دهانتان بگذارید و وانمود کنید که در حال فریاد زدنید.

Finally, you would shout the phrase “to proclaim” as you did the gesture at the same time.

عمومی و بلند فریاد می زنید در آخر شما عبارت “to proclaim” را همزمان که حرکت آن را انجام می دهید فریاد می زنید.

The more loudly you shout and the more energetically you do the gesture, the stronger the connection you make in your brain.

هر چه بلند تر فریاد بزنید و هر چه قوی تر حرکت را انجام دهید ارتباطی قوی تر در مغزتان ایجاد می شود.

By simply shouting the phrase and doing the movement vigorously several times, you will create a stronger and deeper memory of the meaning.

خیلی ساده با چندین بار انجام دادن حرکت با شور و نشاط، شما حافظه ای قوی تر و عمیق تر از مفهوم ایجاد می کنید.

In a recent seminar I did in Vietnam, I taught a number of new words using this action vocabulary method.

در سمینار های گذشته که در ویتنام داشته ام، چندین واژه جدید را با روش لغات عملیاتی یاد داده ام.

The students shouted the new words with me, while simultaneously using the strong actions I showed them.

دانش آموزان واژگان جدید را با من فریاد می زدند و همزمان در حال شبیه سازی کردن حرکات قدرتمندی بودند که من به آنان نشان داده بودم.

Each action was connected to the meaning of the new word or phrase.

هر حرکت مرتبط با مفهوم کلمه جدید یا عبارت بود.

By the end of the lesson, they knew those words completely, never to forget them.

در پایان درس آنها کلمات را کامل می دانستند و هیچ گاه فراموش نکردند.

But that’s not all.

این پایان کار نیست.

Since Effortless English is a deep learning system, I repeated those new words again — this time in a story lesson.

از آنجایی که Effortless English یک سیستم یادگیری عمیق است، آن کلمات را دوباره تکرار کردم- این بار در غالب داستان.

Each time I used one of the new words in the story, I asked the students to use the same strong gesture we had practiced.

هر بار یکی از کلمات جدید را در داستان استفاده می کردم، از آنها خواستم که از حرکاتی که تمرین کرده ایم استفاده کنند.

Through the Mini-Story lesson, the students got even more repetition of the vocabulary, with emotion and strong actions.

در داستان های کوتاه، دانش آموزان تکرار بیشتری از واژگان با احساس و فعالیت قدرتمند به دست آوردند.

Finally, I gave the students homework: download the audio of the same Mini-Story lesson, and listen to that audio every day for one week.

در آخر به دانش آموزان تکالیف دادم: داستان های کوتاه مشابه را دانلود کنند و به فایل صوتی هر روز به مدت یک هفته گوش دهند.

If students do this, they will learn these new vocabulary words very deeply, and will remember them forever.

که اگر دانش آموزان این کار انجام دهند لغات جدید را عمیق تر یاد خواهند گرفت و آن را تا ابد به یاد خواهند داشت.

That is the power of the Effortless English system, and that is the power of using physical movement while learning!

این قدرت سیستم Effortless English و قدرت استفاده از حرکات بدن در هنگام یاد گیری است.

EIGHT SIMPLE STEPS TO CHANGING YOUR EMOTIONS

هشت قدم ساده برای تغییر احساسات

Find some exciting, energetic music that you LOVE.

موسیقی که انرژی زا است و شما عاشق آن هستید را بیابید.

Before you start listening to your English lesson, play the music.

قبل از گوش دادن به درس ها، آهنگ را پخش کنید.

As this exciting music plays, raise your head.

همانطور که این موسیقی هیجان انگیز در حال پخش است سر خود را بالا بگیرید.

Look up.

به بالا نگاه کنید.

Change your body.

حالت بدن را تغییر دهید.

Pull your shoulders back.

شانه ها را عقب بگیرید.

Stand tall.

راست بایستید.

Then smile… smile a big smile.

سپس لبخند بزنید.یک لبخند بزرگ.

Take deep breaths.

نفسی عمیق بکشید.

Next, move your body.

سپس بدن را به حرکت در آورید.

Dance with the music.

با آهنگ برقصید.

Keep looking up.

به بالا نگاه کردن ادامه دهید.

Keep smiling.

به لبخند زدن ادامه دهید.

Jump and dance.

بپرید، برقصید.

Lift your arms over your head as you jump and dance and smile.

همانطورکه می رقصید و میپرید و لبخند می زنید دستانتان را بالای سرتان نگه دارید.

Feel the happiness and energy from the music.

شادی و انرژی داخل آهنگ را حس کنید.

Stop and say loudly, “Yes!

دست نگه دارید و فریاد بزنید “آره”.

” Say it again, “Yes!

دوباره بگویید “آره” .

” One more time, “Yes!

یک بار دیگر بگویید “آره”!

Now play your English lesson.

حالا درس انگلیسی را پخش کنید.

As you listen, keep your shoulders back.

همانطور که گوش می دهید شانه هایتان را به سمت عقب نگه دارید.

Keep your eyes up.

چشمانتان را بالا نگه دارید .

Keep smiling.

به لبخند زدن ادامه دهید.

In fact, stand up and keep moving.

در واقع، بایستید و حرکت کنید.

Walk and breathe deeply as you listen to the lesson.

همانطور که به درس گوش می دهید راه بروید، عمیق نفس بکشید.

When you listen to my Mini-Story lessons, answer each question loudly.

وقتی که به داستان های کوتاه من گوش می دهید، به هر سوال بلند پاسخ دهید.

Don’t be shy.

خجالت نکشید.

Shout your answer!

پاسختان را فریاد بزنید.

Keep your head and eyes up.

سر و چشمانتان را بالا نگه دارید.

Keep a big smile on your face as you answer with a loud voice.

به بزرگ لبخند زدن در هنگام بلند پاسخ دادن ادامه دهید.

If you begin to feel tired or bored at any time, pause the lesson.

هر گاه که احساس خستگی و بی حوصلگی کردید، درس را متوقف کنید.

Play your favorite music again and repeat all of these steps.

دوباره آهنگ مورد علاقه خود را پخش کنید و تمامی قدم ها را تکرار کنید.

Add more energy to your body and your emotions.

انرژی بیشتری به بدن خود و احساساتتان وارد سازید.

Then play the lesson again.

سپس دوباره درس را پخش کنید.

By managing your emotions in this way, you will study longer, you will remember more, and you will learn 2-4 times faster.

با مدیریت کردن احساساتتان با این روش بیشتر درس می خوانید و بیشتر به یاد خواهید داشت و ۲ تا ۴ برابر سریع تر یاد خواهید گرفت.

You’ll also teach yourself to be strong and confident when you speak English.

و به خودتان یاد خواهید داد که هر گاه انگلیسی حرف بزنید احساس قوی بودن و با اعتماد بنفس بودن کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا