کارینو » آموزش زبان انگلیسی » دوره های زبان انگلیسی » ۸. هدف هایی بزرگ داشته باشید تا انگیزه ی بیشتری برای موفقیت بدست بیاورید

کتاب گویا
فصل ۸. هدف هایی بزرگ داشته باشید تا انگیزه ی بیشتری برای موفقیت بدست بیاورید

Why, exactly, are you learning English?

واقعاً چرا شما انگلیسی یاد می گیرید؟

Why do you want to speak English powerfully?

چرا می خواهید با قدرت انگلیسی صحبت کنید؟

Surprisingly, many people have only a vague idea.

خیلی عجیب است که، خیلی از افراد ایده مبهمی دارند .

They know that English is the “international language” and they feel they should learn it.

آنها می دانند که انگلیسی زبان بین المللی است و احساس می کنند که باید یاد بگیرند.

In school, they are told that English is important.

در مدارس به آنها گفته می شود که انگلیسی مهم است .

Some people are focused on tests scores.

بعضی افراد متمرکز بر نمرات در امتحانات هستند.

They are studying English in order to get a high score on the TOEFL, TOEIC, IELTS or other exam.

آنها انگلیسی مطالعه می کنند تا نمره بالایی در تافل، توئیک، آیلتس یا سایر امتحانات بگیرند.

Where do these goals come from?

این اهداف از کجا می آیند؟

Typically, they come from the school system.

عموماً آنها از سیستم مدارس نشأت می گیرند.

In other words, they are external goals that are promoted by other people.

به بیان دیگر آنها اهدافی خارجی هستند که توسط دیگران ترویج پیدا کرده است.

Students are told these goals are important and thus spend years focusing on test scores.

به دانش آموزان گفته می شود که این اهداف مهم هستند و بدین ترتیب سال های زیادی را به تمرکز بر نمرات امتحان می پردازند.

The problem is that external goals (goals provided by outside people) feel like work.

مشکل اینجاست که اهداف خارجی ) اهداف ساخته شده توسط افراد بیرونی ( احساسی همچون کار دارند.

These goals feel like an obligation.

این اهداف حسی همانند تعهد دارند.

These goals are weak and uninspiring, and that’s a problem.

این اهداف ضعیف و بی روح هستند و این یک مشکل است.

because goals are our brain’s targeting system.

چرا که اهداف، سیستم مرکزی مغز ما هستند.

Goals tell our brains what we want, when we want it, and why we want it.

اهداف به مغز ما می گویند که چهمی خواهیم، چه موقع آن را می خواهیم و چرا ما آن را می خواهیم.

A powerful goal energizes, inspires and motivates us to do more and be more.

یک هدف قدرتمند به ما برای بهتر و بهتر شدن، انرژی و انگیزه میدهد .

A great goal can totally change your life.

یک هدف بزرگ می تواند به کل، زندگی شما را تغییر دهد.

Weak goals, on the other hand, produce weak results.

اهداف ضعیف، بر عکس اهداف قوی نتایج ضعیف تولید می کنند.

Another step in developing your Effortless English fuel is, therefore, to develop stronger goals.

پس قدم بعدی برای ساخت سوخت Effortless English شما این است که اهدافی قدرتمند ایجاد کنید.

But what makes a strong goal?

اما چه چیزی یک هدف قدرتمند می سازد؟

A strong goal is one that creates a positive obsession in your mind.

یک هدف قوی هدفی است که یک فکر دائمی مثبت در ذهن شما ایجاد کند.

A strong goal is emotional.

یک هدف قوی احساسی است.

A strong goal not only motivates you, it seems to pull you towards action and success.

یک هدف قوی فقط به شما انگیزه نمی دهد، بلکه شما را به سمت انجام دادن و موفقیت راهی می کند.

A great goal is like a positive addiction.

یک هدف قوی شبیه به یک اعتیاد مثبت است.

The goal keeps you focused on what is important in your life.

آن هدف شما را متمرکز بر چیزی می کند که در زندگیتان اهمیت دارد.

You can’t forget about it.

شما نمی توانید آن را فراموش کنید.

In fact, with a truly powerful goal, you will find it difficult to stop thinking about it.

در واقع، با یک هدف قدرتمند، شما سخت می توانید از فکر آن بیرون بیایید.

This goal guides you and motivates you even through difficult times.

این هدف شما را در زمان های دشوار راهنمایی می کند و به شما انگیزه می دهد.

To be powerful, a goal must be intensely emotional in a positive way.

برای قوی شدن، یک هدف باید به شکل مثبت، به شدت احساسی باشد.

This is why test score goals are so weak.

این دلیلی است که هدف نمره خوب داشتن در امتحانات بسیار ضعیف هستند.

Who gets excited and inspired by tests?

چه کسی با امتحانات هیجان زده می شود؟

In fact, for most people, tests are negative experiences that produce feelings of nervousness, fear and stress.

در واقع، برای بیشتر مردم، امتحانات تجربه های منفی هستند که تولید کننده ی احساساتی از نگرانی، ترس، استرس می باشد.

That’s not very energizing or inspiring.

که این خیلی انرژی زا و الهام دهنده نیست.

No wonder so many people feel bad about English.

تعجبی ندارد که خیلی از مردم احساس بدی از انگلیسی دارند.

So how do you find and create truly powerful goals?

شما چگونه یک هدف قدرتمند پیدا می کنید و می سازید؟

Begin by asking yourself power questions.

با پرسیدن سوالات قدرتی از خود شروع کنید.

These are questions that help you find your deeper reason for speaking English.

این ها سوالاتی هستند که به شما در پیدا کردن دلیلی عمیق برای صحبت کردن انگلیسی کمک می کنند.

As you go deeper, you will find more inspiring goals.

هر چه عمیق تر می روید، شما اهداف الهام بخش بیشتری پیدا خواهید کرد.

And the best power question of all is simply, “why?

و بهترین سوال قدرتی برای همه چیز، خیلی ساده، این است که بپرسیم چرا؟

Repeatedly asking why is an easy way to find your deeper purpose for English.

پرسیدن مکرر “چرا” یک راه آسان برای پیدا کردن هدف عمیق در انگلیسی است.

For example, you might first ask yourself, “Why am I learning English?

بطور مثال، شما ممکن است از خود بپرسید، چرا من انگلیسی یاد می گیرم؟

” Maybe your first answer is, “To get a high TOEFL score.

شاید جواب شما این باشد که نمره ای بالا در آزمون تافل دریافت کنم.

” That’s a weak external goal.

این یک هدف ضعیف بیرونی است.

So you ask yourself again, “Why do I want a high TOEFL score?

پس از خود دوباره بپرسید من چرا به نمره بالا تافل نیاز دارم؟

” Maybe you answer, “To get a better job.

شاید جواب شما این باشد که شغلی بهتر داشته باشم.

” Again you ask, “Why do I want a better job?

دوباره از خود بپرسید چرا می خواهم شغلی بهتر داشته باشم؟

” Now you are going deeper, finding your true purpose.

حالا شما عمیق تر وارد می شوید که هدف واقعی خود را پیدا کنید.

Maybe you answer, “To make more money for my family.

شاید جواب دهید که برای خانواده ام پول بیشتری به دست بیاورم.

” And then you ask, “Why do I want to make more money for my family?

و بعد بپرسید چرا میخواهم پول بیشتری برای خانواده بدست بیاورم؟

” And you might answer, “Because I love them and want to provide an abundant and wonderful life for them.

ممکن است جوابش این باشد که زیرا من عاشقشان هستم و می خواهم یک زندگی وافر و فوق العاده برایشان فراهم کنم.

” You have found your big internal goal.

شما هدف درونی بزرگ خود را یافتید.

Your big goal is not to get a high TOEFL score, your true goal is to create a wonderful life for your family.

هدف بزرگ شما گرفتن نمره بالای تافل نیست، هدف اصلی شما درست کردن یک زندگی فوق العاده برای خانواده است.

English is a tool to help you with that goal.

انگلیسی یک ابزار برای کمک کردن به شما در آن هدف است.

Isn’t that more powerful and emotional?

این هدف قوی تر و احساسی تر نیست؟

Doesn’t that excite and inspire you more?

آیا این هدف شما را بیشتر هیجان زده نمی کند؟

Doesn’t that create much more fuel for your engine?

آیا این هدف سوختی بیشتر برای موتور شما نمی سازد؟

Of course, everyone is different.

بله، همه متفاوت هستند.

Maybe your big goal is to travel the world and live a life of adventure – and you know that English is the international language.

شاید هدف بزرگ شما این است که در دنیا سفر کنید و زندگی ای پر از ماجراجویی داشته باشید .و شما می دانید که انگلیسی یک زبان جهانی است.

Maybe you dream of being a rich and successful international businessperson, and English will help you achieve that dream.

شاید شما آرزو دارید که یک تاجر بین المللی موفق و پولدار شوید و انگلیسی به شما کمک می کند که به آن هدف برسید.

Maybe you dream of studying abroad at an American university.

شاید شما آرزو دارید که در خارج از کشور در یکی از دانشگاه های آمریکایی تحصیل کنید.

Maybe you want to make international friends from many countries around the world.

شاید می خواهید که دوستانی در سطح جهان از کشور های مختلف پیدا کنید.

Maybe you have more than one big goal for English.

شاید شما بیشتر از یک هدف بزرگ برای انگلیسی دارید.

The point is that English is a tool for communication.

نکته اینجاست که انگلیسی یک ابزار برای ارتباط داشتن است.

Just knowing a lot of words and grammar is useless.

فقط دانستن کلمات گسترده و گرامر بی فایده است.

You must use the language to unleash its power.

شما باید از زبان استفاده کنید تا قدرت آن را آزاد سازید.

So the key to finding your big goal is to figure out how you want to use English in the real world.

پس کلید برای پیدا کردن هدف بزرگتان آن است که بفهمید چگونه می خواهید از انگلیسی در دنیای واقعی استفاده کنید.

With English, you must focus on your real world reasons for speaking the language.

با انگلیسی، شما باید بر روی دلایل واقعی در جهان برای انگلیسی صحبت کردن تمرکز کنید.

Goals must excite you.

اهداف باید شما را به هیجان بیاورند.

You should feel enthusiastic and energized just thinking about your goals.

شما باید وقتی که به اهدافتان فکر می کنید احساس اشتیاق و انرژی کنید.

Even though I’m writing on this topic, I too have sometimes been guilty of having weak goals.

حتی با اینکه من درباره این موضوع می نویسم، به شخصه در گذشته اهداف ضعیفی داشته ام.

For example, I recently did a series of seminars and presentations in Thailand.

بطور مثال، به تازگی من چندین سمینار و ارائه در تایلند داشتم.

My initial goals were:

اهداف اولیه من این ها بوده اند:

To teach people about the Effortless English system.

• به مردم درباره سیستم Effortless English آموزش دهم.

To connect with more people.

• با افراد بیشتر ارتباط برقرار کنم.

Now these were certainly positive goals – but they had no power.

با اینکه این اهداف مثبت بوده اند ولی قدرتی در آنان وجود نداشت.

They didn’t excite me.

آنها من را هیجان زده نکردند.

They didn’t create passion.

آنها شور و شوق ایجاد نکردند.

So I thought more deeply.

پس من عمیق تر فکر کردم.

I asked myself, “Why do I want to teach people about the Effortless English system?

از خودم پرسیدم، چرا می خواهم به مردم درباره سیستم Effortless English آموزش دهم؟

Why do I want to connect with more people?

چرا می خواهم با افراد بیشتری ارتباط برقرار کنم؟

What do I want to contribute?

در چه چیزی می خواهم مشارکت داشته باشم؟

What do I want to accomplish?

چه چیزی می خواهم کسب کنم؟

Better goals instantly came to my mind, including:

بلافاصله اهداف بهتری به ذهنم رسید که شامل:

I want to inspire people and change their lives!

• می خواهم مردم را هیجان زده کنم و زندگیشان را تغییر دهم!

I want to awaken people’s passion and love of learning.

• می خواهم شور و شوق و عشق یادگیری در مردم را بیدار کنم.

I want to awaken their imaginations!

• میخواهم قدرت تصورشان را بیدار کنم!

I want to heal their English trauma!

• می خواهم زخم انگلیسیشان را درمان کنم!

I want to totally change the way people learn English.

• می خواهم به کل شیوه یادگیری انگلیسی در بین مردم را تغییر دهم.

I want to help people achieve their dreams using English as a tool!

• می خواهم به مردم در رسیدن به آرزوهایشان با استفاده از ابزار انگلیسی کمک کنم.

I want to build an international family of super enthusiastic learners!

• می خواهم یک خانواده جهانی از دانش آموزان پر اشتیاق بسازم.

I want to give people incredibly positive & powerful emotional experiences!

• می خواهم به مردم تجربیات احساسی مثبت و قدرتمند بدهم.

I want to give them happiness, laughter, passion, and powerful confidence.

• می خواهم به آنها شادی، خنده، لذت و اعتماد بنفس قوی بدهم.

I want to free people from doubt, from insecurity, from boredom, from hesitancy.

• می خواهم مردم را از حس شک و شبهه، از امنیت نداشتن، از بی حوصلگی، از دو دلی آزاد کنم.

I want to help them achieve their dreams!

• می خواهم به آنها کمک کنم تا به رویاهایشان برسند.

Now these were exciting goals!

اینها اهداف هیجان انگیزی بودند!

These goals immediately gave me energy and power.

این اهداف به من انرژی و قدرت هدیه دادند.

They made me want to jump out of bed and get to work!

آنها کاری کردند که من از رخت خوابم پریدم و به کار پرداختم!

They made me want to do a fantastic job as a teacher.

آنها باعث شدند که به عنوان معلم کارم را عالی انجام دهم.

They inspired me to learn and grow better and better.

آنها برای من الهام بخش بودند که یاد بگیرم و بهتر و بهتر رشد کنم.

They made me want to create an amazing demonstration – not just some boring lecture.

آنها باعث شدند که به جای یک سخنرانی حوصله سر بر، یک ارائه فوقالعاده داشته باشم.

Such is the power of big and meaningful goals.

این قدرته داشتن اهداف بزرگ و معناگراست.

Why do you want to learn English?

چرا می خواهید انگلیسی یاد بگیرید؟

What is the most exciting outcome you can imagine speaking English will bring you?

چه بازده هیجان انگیزی می توانید تصور کنید که انگلیسی برای شما بیاورد؟

What truly inspires you about learning English?

چه چیزی برای شما الهام بخش یادگیری انگلیسی است؟

Think bigger.

گسترده تر فکر کنید.

Dream bigger!

گسترده تر رویا پردازی کنید.

Do yourself a favor: Choose big, audacious, powerful goals for learning English.

به خود لطفی کنید: اهدافی بزرگ، بی پروا و قدرتمند برای یادگیری انگلیسی انتخاب کنید.

Ignite your passion!

حس شور و شوق خود را روشن سازید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا