کارینو » آموزش زبان انگلیسی » دوره های زبان انگلیسی » ۹. هوش خود را برای موفقیت در زبان انگلیسی برنامه نویسی کنید

کتاب گویا
فصل ۹. هوش خود را برای موفقیت در زبان انگلیسی برنامه نویسی کنید

While teaching English at a university in Thailand, I had a student named Ploy.

زمانی که مشغول تدریس در تایلند بودم دانش آموزی به نام پلوی داشتم.

On the first day of class, Ploy sat in the back row.

روز اول مدرسه او در ردیف عقب نشسته بود.

During that class, she did her best to hide from me.

در حین کلاس به بهترین نحو خودش را از من پنهان کرد.

She hunched her shoulders and tried to disappear behind the student who sat in front of her.

شانه هایش را خم کرده و سعی در این داشت که پشت سایر دانش آموزانی که جلوی او بودند پنهان شود.

Ploy remained silent during the entire class.

پلوی از اول تا آخر کلاس ساکت بود.

After class I asked her to stay a minute.

بعد از کلاس از او خواستم که یک دقیقه صبر کند.

I could see that something was wrong and wanted to find out how I could help her.

می توانستم متوجه شوم که مشکلی وجود دارد و می خواستم که ببینم چگونه می توانم به او کمک کنم.

I told her, “I noticed you were hiding during class, is everything okay?

به او گفتم: متوجه این شده ام که تو در کلاس پنهان می شوی، مشکلی وجود دارد؟

” She said, “I’m not good in English.

او گفت: من در انگلیسی خوب نیستم.

” Ploy then described her longtime frustrations with English, including bad grades, bad test scores, and embarrassment.

پلوی نا امیدی دراز مدت خود را در انگلیسی شرح داد که شامل نمرات بد، امتحانات ضعیف و خجالت بود.

Because of this history, she was convinced that she had a flaw and was “bad at English.

به این دلایل، او اطمینان داشت که عیب از اوست و او در انگلیسی بد است.

After talking with Ploy, I thought about her problem and her beliefs.

بعد از صحبت کردن با پلوی، درباره مشکل او و اعتقادش به فکر کردن پرداختم.

I realized that other students in the class probably had similar feelings.

متوجه شدم که دانش آموزان دیگر در کلاس نیز احتمالا احساسی مشابه دارند.

Before I taught them English, I knew I had to find a way to help them reprogram their beliefs.

قبل از اینکه به آنان انگلیسی تدریس کنم می دانستم که باید راهی پیدا کنم که کمکی برای دوباره نویسی عقایدشان باشد.

That week I researched more psychology techniques and discovered the method of “mental movie programming.

آن هفته شروع به تحقیق بیشتر درباره تکنیک های روانشناسی کردم و روشی به نام “برنامه نویسی فیلمی در ذهن” پیدا کردم.

The following week, I taught the technique to the class and continued to use it throughout the semester.

هفته بعد من این تکنیک در کلاس آموزش دادم و به استفاده آن در طول ترم ادامه دادم.

In just a few weeks, I noticed a dramatic difference.

در کم تر از چند هفته، متوجه تغییر چشم گیری شدم .

Ploy grew more confident and outgoing.

پلوی با اعتماد به نفس تر و خودمانی تر شده بود.

First, she sat in the front row instead of the back row.

ابتدا او به جای ردیف عقب در ردیف جلو نشست.

Then, she began to participate in class.

سپس شروع به مشارکت در کلاس کرد.

Her classmates likewise grew more confident week by week.

هم کلاسی های او نیز با گذر هفته ها با اعتماد بنفس تر می شدند.

This experience showed me the power of psychology and why it is so important to program yourself for success.

این تجربه به من قدرت روانشناسی و اهمیت اینکه خودتان را برای موفقیت برنامه نویسی کنید را نشان داد.

This chapter is the final step to reprogramming your psychology for English success.

این فصل آخرین قدم برای دوباره نویسی اعتقادات خود در موفقیت انگلیسی است.

You’ll learn exactly how to reprogram the beliefs, goals and peak emotions you need to develop race-car fuel for your Effortless English engine.

شما یاد میگیرید که دقیقاً چگونه اعتقادات، اهداف و قله احساسات خود را دوباره برنامه نویسی کنید، نیاز دارید که ماشین مسابقه ای خود را برای موتور Effortless English پیشرفت دهید.

The problem for learners is not a lack of intelligence, nor a lack of will power.

مشکل دانش آموزان کمبود هوش یا کمبود قدرت اراده نیست.

You are not “bad at English.

شما در انگلیسی بد نیستید.

” What most people lack is control over their mind and emotions.

چیزی که مردم کم دارند کنترل بر روی ذهن و احساسات است.

In fact, you have all the talent, intelligence and power you need to master spoken English at the highest possible level.

در حقیقت شما تمامی استعداد، هوش، قدرت برای تسلط به انگلیسی در بالاترین سطح ممکن را دارید.

You simply need to learn how to control your power and use it to change your emotions, beliefs, and actions in an instant, exactly as you want.

خیلی ساده نیاز دارید که قدرت خود را کنترل کرده و برای تغییر احساسات، اعتقادات و اعمالی که مد نظر دارید استفاده کنید.

Like many English learners, perhaps you too suffer from “English trauma.

درست همانند خیلی از انگلیسی آموزان ،احتمالا شما هم از زخم انگلیسی رنج برده اید.

” Perhaps you hold limiting beliefs, and feel frustrated, nervous or stressful when trying to speak.

احتمالا اعتقادات محدود کننده دارید و زمان مکالمه احساس ناامیدی، نگرانی، استرس می کنید.

You want to feel confident and powerful when speaking.

شما باید اعتماد به نفس داشته باشید و احساس قدرت بکنید موقع صحبت کردن.

and to do so, you must learn to control your internal movies.

برای این کار نیاز دارید که یاد بگیرید چگونه فیلم های داخل ذهنتان را کنترل کنید.

Your internal movies are the programs you use to create feelings, beliefs and goals.

این فیلم ها برنامه هایی اند که شما برای ساختن احساسات، اعتقادات و اهداف از آنان استفاده می کنید .

You create these movies with your five senses: sight, hearing, touch, taste and smell.

شما این فیلم ها را با حس های پنجگانه خود می سازید: دیدن، شنیدن، لامسه، چشایی و بویایی .

Your memories and your dreams are recorded in your mind as a combination of these senses.

حافظه و رویا های شما توسط تلفیقی از این احساسات در ذهنتان ثبت می شوند .

These are the ingredients you use to write and direct your own internal movies.

این ها عناصری اند که شما با استفاده از آنها تصاویر ذهنی خود را نوشته و یا هدایت می کنید.

These movies then create your emotions, thoughts and actions.

این تصاویر سپس احساسات، افکار و اعمال شما رو می سازند.

When you want to change the results you get with learning English, you want to change two things: how you feel when speaking English and how well you actually speak.

وقتی می خواهید که نتایج گرفته شده از یادگیری انگلیسی را تغییر دهید باید خواستار تغییر دو چیز باشید: احساسی که زمان انگلیسی صحبت کردن دارید و چقدر خوب آن را حرف می زنید.

In other words, you want to feel confident while speaking and you want to speak skillfully.

به بیان دیگر می خواهید در هنگام صحبت کردن احساس اعتماد بنفس داشته باشید و می خواهید که ماهرانه مکالمه کنید.

This chapter is about how to change your internal movies so they program you for both powerful feelings and skilled performance while speaking.

این فصل درباره این می باشد که چگونه تصویر های ذهنی خود را تغییر دهید تا آنها شما را طوری برنامه نویسی کنند که در زمان مکالمه، احساس قدرت و مهارت داشته باشید.

As you think about the movies you make in your mind, realize that there are two things you can choose: What is in your movies and how that movie is made.

وقتی که به فیلمی که در ذهن خود ساخته اید فکر می کنید، تصور کنید که دو چیز وجود دارد که می توانید انتخابشان کنید: چه چیزی در تصاویر شما نهفته و آن تصویر چگونه ساخته شده است.

If you frequently think about memories of embarrassment with English, that will change the way you feel.

اگر شما به شکل مستمر به خاطرات خجالت آور انگلیسی فکر کنید احساسی که دارید تغییر خواهد کرد.

How that memory is structured is also important.

چگونه آن خاطره شکل گرفته است نیز اهمیت دارد.

For example, perhaps you remember a time when you were corrected by a teacher in class, and that memory creates nervousness about English.

بطور مثال، احتمالاً شما زمانی را به خاطر میاورید که توسط معلمی اشتباه شما تصحیح شده است و آن خاطره برای شما موجب نگرانی درباره انگلیسی می شود.

That memory is a movie in your mind.

آن خاطره یک تصویر در ذهن شما است.

Internally, you see the event happening, you hear the teacher correcting you, and you feel the embarrassment (sight, hearing and physical sensations are the most common and powerful ingredients used in internal movies).

در درون، شما رخ دادن اتفاق را می بینید، صدای معلم که غلط شما را تصحیح می کند را می شنوید و حس شرم و خجالت را احساس می کنید )دیدن ،شنیدن، احساسات فیزیکی عمومی ترین و قوی ترین عناصر استفاده شده در تصاویر ذهنی هستند.

For most people.

برای بیشتر مردم.

if you make that negative movie larger in your mind, the bad feelings will get stronger.

اگر شما این تصاویر منفی را در ذهن خود بزرگ تر کنید، احساسات بد، قوی تر می شوند.

Likewise, if you make the teacher’s voice louder, the bad feelings are likely to get worse.

یعنی اگر شما صدای معلم را بلند تر کنید، احساسات بد، بدتر خواهند شد.

And you could focus on the sensations or feelings of embarrassment and move them faster in your body, again making them stronger.

و شما می توانید روی تاثیرات یا احساسات شرم خود بیشتر متمرکز شوید و آنان را در بدن خود سریع تر به حرکت در بیاورید، که دوباره باعث قوی تر شدن آنها می شود.

By changing how the movie is played in your mind, you change its power.

با تغییر اینکه این تصاویر ) فیلمها( چگونه در ذهنتان به نمایش در می آید می توانید قدرت آنان را تغییر دهید.

These movie qualities are called “sub-modalities.

به این کیفیت فیلم ها، کیفیت زیرین می گویند.

” They are the specific qualities of each sense used in your internal movies.

آنها کیفیت های خاصی از هر حس استفاده شده از فیلم های درونی هستند.

Each of the senses has several sub-modalities that can be controlled and changed.

هر کدام از حس ها چندین کیفیت زیرین دارند که می توانند کنترل و تغییر پیدا کنند.

Visually, for example, you can change the colors of a movie, or remove color completely to make it black and white.

از لحاظ دیدگان به طور مثال شما می توانید رنگ یک فیلم را تغییر دهید یا به کل رنگ آن از بین ببرید و سیاه سفیدش کنید.

You can change the size of the images in your mind, making them larger or smaller.

می توانید اندازه عکس در ذهنتان را تغییر دهید بزرگ تر یا کوچکترش کنید.

If you imagine the movie showing on a screen inside your mind, you can change the distance to the screen, bringing it closer or pushing it away.

اگر شما تصور کنید که فیلم بر روی پرده ای در ذهنتان در حال نمایش است، می توانید فاصله تا پرده را تغییر دهید، نزدیک تر یا دور ترش کنید.

You can change the brightness of a movie.

می توانید روشنایی فیلم را تغییر دهید.

You control the movement of your internal movies and can make them fast, normal, or slow motion.

میتوانید سرعت فیلم درونیتان را تغییر دهید و سریع ترش کنید یا به حالت عادی در بیاورید یا به حالت آهسته.

You can change the “camera angle” of your movie, changing the view of any scene.

می توانید زاویه دوربین فیلمتان را تغییر دهید، دید هر صحنه را عوض کنید.

Internal movies have soundtracks, and these too can be controlled and changed.

فیلم های درونی دارای صدا می باشند و آنان نیز می توانند کنترل و تغییر داده شوند.

You control the loudness of the sounds in your movie.

می توانید بلندی صدای فیلمتان را کنترل کنید.

You control the rhythm.

ریتم آن را کنترل می کنید.

You can change the tone and pitch, making sounds higher or lower.

آوای صدا را تغییر دهید، صدا را بالاتر یا پایین تر بیاورید.

And you also control the feelings or physical sensations in your movies.

همچنین میتوانید احساسات، حس های فیزیکی فیلمتان را کنترل کنید.

You control the temperature (colder, hotter), the pressure (more, less), and the location of sensations.

شما درجه (سرما، گرما) شدت(زیادی، کمی) مکان احساساتتان را کنترل می کنید .

You also control the intensity of emotions and can make them vibrate faster or slower in your body.

همچنین شدت احساسات را کنترل می کنید و می توانید باعث لرزش سریع تر یا آرام ترشدنشان در بدنتان شوید.

Essentially, you are the movie director of your own mind.

در اصل شما هستید که کارگردان ذهنتان می باشید.

The question is?

سوال اینجاست؟

will you control these movies and consciously direct them.

آیا شما این فیلم ها را کنترل و آگاهانه کارگردانی خواهید کرد؟

or will you let them control you?

یا به آنان اجازه می دهید که شما را کنترل کنند؟

A good director controls the images, camera angles, sounds, etc.

یک کارگردان خوب تصاویر، زاویه دوربین، صدا ها و غیره در فیلم را کنترل می کند.

in a movie to create exactly the thoughts and feelings he or she wants the audience to experience.

تا دقیقاً افکار و احساساتی که او می خواهد بینندگان تجربه کنند بسازد.

As director of your own mind, you can do the same.

به عنوان کارگردان ذهن خودتان شما نیز می توانید همین کار را انجام دهید.

You can, for example, change your memory recordings.

می توانید بطور مثال، خاطرات ثبت شده خود را تغییر دهید.

Memories are simply internal movies you have created about an experience you had in the past.

خاطرات، به صورت ساده فیلم های درونی اند که شما درباره تجربه ای که در گذشته داشته اید ساخته اید.

For most people, these movies were created without conscious choice.

برای اکثر مردم، این فیلم ها بدون انتخاب آگاهانه ساخته شده اند.

The good news is you can re-direct these movies in order to make them weaker or stronger, and change the effect they have on your life.

خبر خوب اینجاست که شما می توانید این فیلم ها را دوباره کارگردانی کنید تا آنها را ضعیف تر یا قوی تر کرده و اثری که آنها بر زندگیتان گذاشته اند تغییر دهید.

Let’s do it now.

بیایید حالا انجامش دهیم.

Think of a very happy memory.

به یک خاطره خیلی شاد فکر کنید.

It can be anything, any memory that makes you smile.

می تواند هر چیزی باشد، هر خاطره ای که موجب شود شما بخندید .

Close your eyes, smile, and think of that memory now.

چشمانتان را بسته، لبخند بزنید و حالا به آن خاطره فکر کنید.

As you remember, notice the image or movie in your mind.

همانطور که به یاد می آورید، به عکس یا فیلم در ذهنتان توجه کنید.

What do you see?

چه چیزی می بینید؟

Then notice what you hear: does your movie have sound?

سپس به صدایی که می شنوید دقت کنید: آیا فیلم شما صدایی دارد؟

And what about the feelings: how do you feel in this movie?

حس آن چطور :چه حسی در این فیلم دارید؟

Where are the feelings in your body?

احساسات در کجای بدنتان می باشند؟

Do you feel vibrations in your body.

آیا احساس لرزش در بدنتان وجود دارد؟

or feelings of tension.

یا حس شدت؟

or relaxation?

یا حس آرامش؟

Just notice the details of this happy internal movie.

فقط به اطلاعات این فیلم درونی و شادتان توجه کنید.

Now become the director of this memory.

حالا کارگردان این خاطره شوید.

If you only see a still photograph, make it into a movie by adding movement.

اگر شما فقط یک عکس ثابت می بینید، آن را با اضافه کردن حرکات تبدیل به یک فیلم کنید.

Then make the image bigger in your mind, bring it closer to you.

سپس تصویر را در ذهنتان بزرگ تر و به خودتان نزدیکتر کنید.

As you make it bigger, notice how your feelings change.

همانطور که بزرگترش می کنید، به تغییر احساساتتان توجه کنید.

For most people, making the movie bigger increases the power of the emotions (negative or positive).

برای اکثر افراد بزرگ کردن فیلم قدرت احساساتشان را افزایش می دهد (چه منفی چه مثبت!

With a happy memory, you can make it even happier by making the movie bigger!

با یک خاطره شاد، قادرید که با بزرگ کردن فیلم آن، آن را شاد ترش کنید.

Of course, you can also change the sound and the feelings.

درست است، شما می توانید صدا و احساساتش را نیز تغییر دهید.

Try making the sounds a bit louder, especially the pleasant sounds.

سعی کنید که صدا را کمی بلند تر کنید، مخصوصاً صداهای دلپذیر را.

When you notice the good feelings, locate where they are in your body and how they are moving.

وقتی که شما متوجه احساسات خوب شدید، محل و شکل حرکتشان را در بدنتان مشخص کنید.

Feelings are physical and are usually experienced as a vibration or energy in the body.

احساسات فیزیکی می باشند و معمولا به شکل لرزش یا انرژی در بدنتان تجربه می شوند.

Make that happy vibration faster, and have it move through your body more.

لرزشی که از شادی است را سریع تر کنید، و موجب شوید که در بدنتان بیشتر به حرکت در آیند.

For most, this will also increase the feeling of happiness.

برای اکثر مردم این موجب افزایش حس شادی می شود.

Congratulations, you just directed your first internal movie.

تبریک می گویم، شما اولین فیلم درونی خود را کارگردانی کرده اید.

You learned how to increase feelings of happiness by becoming a better director.

شما یاد گرفتید که چگونه حس شادی را با کارگردانی بهتر شدن افزایش دهید.

You can use this same skill with negative memories, thoughts and beliefs.

شما می توانید از همین توانایی برای خاطرات، تفکرات و اعتقادات منفی استفاده کنید.

Let’s try it.

بیایید امتحان کنیم.

Remember a negative experience with English.

تجربه منفی ای را به یاد بیاورید.

Perhaps it’s a bad experience from school, or a time when you felt nervous, frustrated, bored or foolish trying to speak English.

احتمالا تجربه ی بدی از مدرسه است یا زمانی که تلاش کرده اید انگلیسی حرف بزنید احساس نگرانی، نا امیدی، بی حوصلگی یا احمق بودن کرده اید.

As you remember this bad experience, again notice the details of your internal movie.

همانطور که این تجربه بد را به یاد می آورید، دوباره به ویژگی های فیلم درونی تان توجه کنید .

See the memory in your mind.

خاطره را در ذهنتان ببینید .

Notice if this movie has sound, and notice how you feel in the movie.

به این توجه کنید که این فیلم صدا دارد یا خیر و به احساسی که در فیلم دارید توجه کنید.

First, bring this negative movie screen closer to you, making it bigger.

ابتدا، پرده این فیلم را به خود نزدیکتر کنید، بزرگترش کنید.

Make the sounds louder and vibrate the feelings faster.

صدایش را زیاد تر کنید و لرزش احساس آن را سریع تر کنید.

Most people will feel worse by doing this.

بیشتر افراد با انجام این کار احساس بدتری خواهند داشت.

That’s not what you want.

این چیزی نیست که شما می خواهید.

So now do the opposite.

پس برعکس آن را انجام دهید.

Push the movie screen farther away, making the movie smaller.

پرده فیلم را به عقب تر هل دهید ،فیلم را کوچکتر کنید.

Then make the movie darker and harder to see in your mind.

سپس فیلم را تاریکتر و غیر قابل دیدن کنید.

Imagine this movie screen has a button that controls volume.

این را تصور کنید که این فیلم دارای دکمه ای برای کنترل صدا می باشد .

Grab that button and turn it down, making the sounds quieter.

دکمه را گرفته و به پایین بچرخانید، صدا را کم تر کنید.

In fact, turn off the sound completely.

در حقیقت صدا را کاملا قطع کنید.

Finally, take a deep breath and calm your feelings.

در آخر نفسی عمیق بکشید و احساسات خود را به آرامش برسانید.

By doing all of these things, you’ll notice that the negative feelings are much weaker, or gone completely.

با انجام این کارها، متوجه خواهید شد که احساسات منفی ضعیف تر شده یا به صورت کامل از بین می روند.

You have taken an unhappy memory and made it powerless by consciously directing your mind.

شما با آگاهانه کارگردانی کردن یک خاطره ناراحت کننده را گرفته و بی قدرت کرده اید.

Most people believe that memories are unchangeable, but you have just proven that you are, in fact, in control of your memories.

بیشتر مردم فکر می کنند که خاطرات غیر قابل تغییر هستند، ولی شما این را ثابت کرده اید که در حقیقت کنترل کننده خاطراتتان هستید.

The same is true of your thoughts.

دقیقاً همین ماجرا برای افکارتان نیز امکان پذیر است.

You have a choice.

شما انتخابی دارید.

You can be the conscious director of your mind or you can let your brain run wild.

میتوانید آگاهانه کارگردان ذهنتان باشید یا اجازه دهید که مغزتان روانی شود.

Most people do the latter and they feel powerless.

بیشتر مردم دومی را انتخاب می کنند و احساس کمبود قدرت دارند.

They are controlled by negative thoughts and memories and bad experiences.

آنها توسط افکار و خاطرات منفی و تجربیات بد کنترل شده اند .

This is not necessary.

این لازم نیست.

You can choose to run your brain, directing it to produce the thoughts, feelings and actions you desire.

شما می توانید مغز خود را به اجرا وا دارید ،آن را کارگردانی کنید که افکار، احساسات و اعمالی که شما می خواهید را بسازند.

You can make the negative powerless and you can also increase the strength of positive memories, thoughts, beliefs and goals.

شما می توانید منفی ها را بی قدرت کرده و قدرت خاطرات، افکار، اعتقادات و اهداف مثبت را افزایش دهید.

You can control your brain instead of being controlled by it.

می توانید به جای کنترل شدن توسط مغزتان، مغز خود را کنترل کنید.

This process not only works for memories, it also works for goals you want to achieve in the future.

این روند نه تنها برای خاطرات کاربرد دارد، بلکه برای اهدافی که می خواهید در آینده به دست بیاورید نیز کاربرد دارد.

Think of a big goal for English, one of those large and inspiring goals that will change your life.

به هدفی بزرگ برای انگلیسی فکر کنید، به یکی از آن اهداف بزرگ و الهام بخش که زندگیتان را تغییر خواهد داد فکر کنید.

Close your eyes as you think of this goal.

چشمان خود را ببندید و به هدفتان فکر کنید .

Now consciously make a movie for that goal.

حالا آگاهانه فیلمی برای آن هدف بسازید.

You are the director!

شما کارگردان هستید.

See yourself speaking English powerfully to other people.

خودتان را در حال با قدرت انگلیسی صحبت کردن با دیگران تصور کنید.

Choose a situation that inspires you.

موقعیتی را انتخاب کنید که برای شما الهام بخش است.

As you look at this movie, notice the faces of the other people as they listen to you.

همانطور که به این فیلم نگاه می کنید، به صورت افرادی که به شما گوش می دهند دقت کنید.

See them smiling as they understand and enjoy your English!

آنها را در حال لبخند زدن، متوجه شدن و لذت بردن از مکالمه انگلیسی شما ببینید .

Grab that movie screen in your mind and bring it closer, so the movie is much bigger.

پرده فیلم خود را گرفته و به خود نزدیک کنید تا فیلم بزرگتر شود.

Then make the colors more beautiful.

سپس رنگ ها را زیبا تر کنید.

Make the image a little brighter.

تصویر را کمی روشن تر کنید.

As you continue watching this great movie, notice the soundtrack.

همانطور که به دیدن این فیلم عالی ادامه می دهید، به موسیقی درونش توجه کنید.

Hear one of the listeners say, “Wow, your English is great!

به حرف یکی از شنونده هایتان که می گوید: “وای ،انگلیسی تو فوق العاده است!

How did you learn to speak so well?

چگونه یاد گرفته اید که اینقدر خوب صحبت کنید؟

” Turn up the sound so you can hear this loud and clear!

صدا را زیاد کنید تا بتوانید خیلی بلند و واضح آن را بشنوید!

Notice how you feel when you hear this compliment.

به احساسی که به شما بابت این تعریف دست می دهد توجه کنید .

You’ll feel the pride and happiness in your body somewhere.

در جایی از بدنتان احساس افتخار و شادی خواهید کرد.

Where is it?

آن کجاست؟

Wherever it is, make that happy vibration faster and stronger and then move it around all of your body.

هر جا که باشد، لرزش شادی آن را سریع تر و قوی تر کنید و سپس به جاهای دیگر بدنتان منتقلش کنید.

Feels great!

احساس عالی ای است!

You have just created your English power movie, and you are the movie star.

شما همین حالا فیلم قدرتی انگلیسی خود را ساختید، و شما ستاره آن فیلم هستید.

You are confident and skillful.

با اعتماد بنفس و توانایید.

You are happy.

شما خوشحالید.

You are amazing, speaking English effortlessly!

عالی هستید ،انگلیسی را بدون تلاش مکالمه می کنید!

Feels great!

حس عالی ای است!

With this directing power, you start to program your brain for the exact beliefs, emotions and outcomes that you want.

با این قدرت کارگردانی، شما شروع به برنامه نویسی مغزتان برای باور ها، احساسات و نتایج دقیقی که می خواهید می کنید.

You focus on this power movie every day, and each time you create the movie it becomes stronger.

شما هر روز بر روی این فیلم قدرتی متمرکز می شوید و هر گاه که فیلم را می سازید قوی تر می شود.

Anytime a negative movie arises in your mind, you use your directing skill to make it smaller and weaker.

هر گاه که فیلمی منفی در ذهنتان ایجاد شد، از توانایی کارگردانی خود استفاده کرده تا آن را کوچک تر و ضعیف کنید.

Day by day, by consciously mastering your mind, you completely change your life.

روز به روز با تسلط آگاهانه بر ذهنتان، زندگیتان را کاملا تغییر می دهید.

Of course this requires daily practice.

بله این نیاز به تمرین روزانه دارد.

Those old movies were created over many years, so you need to consciously create your power movies every day.

آن فیلم های قدیمی طی سالیان سال ساخته شده اند، پس شما نیاز دارید که آگاهانه فیلم های قدرتی خود را هر روز بسازید.

By doing so, step by step you will re\- program yourself for English success.

با انجام این کار شما قدم به قدم خود را برای موفقیت انگلیسی، دوباره نویسی می کنید.

One particularly powerful way to reprogram your movies is by using a method called “the swish.

یک روش قدرتمند و بخصوص برای دوباره سازی فیلم ها استفاده از روش جابه جایی است.

” The swish is a classic technique of success psychology and NLP.

روش جا به جایی یک روش کلاسیک از موفقیت رواشناسی وNLP است .

A swish is a way to instantly and automatically change a negative internal movie into a powerful movie that makes you feel great.

روش جا به جایی روشی است که فوراً و خود به خود فیلم درونی منفی را به فیلم قدرتی تغییر می دهد تا شما احساس عالی بودن کنید.

For example, if you frequently feel nervous when speaking English, you can program your mind to automatically change to feeling powerful and confident every time you speak.

بطور مثال، اگر شما وقتی به انگلیسی صحبت می کنید حس نگرانی دارید، می توانید به ذهنتان آموزش دهید که خود به خود هر زمان که صحبت کردید حس نگرانیتان تبدیل به حس قدرت و اعتماد بنفس شود.

You must practice and train this “swish” technique daily, but once it is programmed deeply, you will not need to think about it.

شما باید روزانه با تکنیک جا به جایی تمرین کنید، ولی زمانی که ذهنتان عمیقاً برنامه نویسی شد دیگر نیازی به فکر کردن به آن ندارید.

Whenever you need to speak English, you will effortlessly feel strong and confident.

هر گاه که نیاز به انگلیسی صحبت کردن داشتید، ناخودآگاه احساس قدرت و اعتماد بنفس خواهید کرد.

Here are the steps for using the swish technique:

اینها قدم هایی اند که برای تکنیک جا به جایی نیاز دارید:

Identify the feeling or action you want to change.

احساس و عملی که می خواهید تغییر دهید را شناسایی کنید.

Maybe it’s a feeling of nervousness when speaking English.

شاید احساس نگرانی کردن در زمان مکالمه باشد.

First, make a movie of that negative situation.

ابتدا فیلمی از موقعیت منفی بسازید.

See, hear and feel what’s happening in this negative movie.

ببینید، بشنوید و حس کنید که چه اتفاقی در فیلم منفی رخ می دهد.

Next you will create a power movie that represents your goal, what you want to feel and do instead.

بعد از آن فیلمی قدرتمند خواهید ساخت که هدف شما را نشان دهد، چیزی که میخواهید حس کنید یا انجام دهید.

You could, for example, use the power movie in the previous example.

می توانید به طور مثال، از فیلم قدرتی در مثال قبل استفاده کنید.

a movie of yourself speaking powerfully and feeling great.

فیلمی از خودتان که با قدرت و با حس عالی در حال صحبت کردن هستید.

Use the “swish” to connect the two movies and create an automatic change from the negative to the power movie.

از تکنیک جا به جایی برای ارتباط دادن میان این دو فیلم و ساختن یک تغییر خود به خودی از فیلم منفی به فیلم قدرتی استفاده کنید.

Essentially, you are anchoring the power movie to the old negative situation.

اساساً شما در حال آنکراژ کردن فیلم قدرتتان بر موقعیت قدیمی منفی هستید.

This is how you do the swish specifically:

اینگونه به صورت ویژه می توانید تکنیک جا به جایی را انجام دهید:

Close your eyes and start by making a big picture of the negative situation you want to change.

چشمان خود را ببندید و با درست کردن تصویری بزرگ از موقعیت منفی ای که می خواهید تغییر دهید شروع کنید.

See it clearly.

واضح آن را ببینید.

Then imagine there is a small dark square in the corner of that picture.

سپس تصور کنید که مربعی کوچک سیاه در گوشه تصویر وجود دارد.

That small square is your power movie.

آن مربع کوچک فیلم قدرتی شما می باشد.

So you have the big negative movie on the screen in front of you, and in the corner of that screen is a small square which contains the power movie.

پس شما فیلم منفی را بر روی پرده جلوی خود دارید و در گوشه پرده مربعی کوچک که شامل فیلم قدرتی است وجود دارد.

Next, say “Wooosh!

سپس بگویید بووووووم!

” and imagine that the small square explodes and becomes a huge movie screen.

و تصور کنید که آن مربع کوچک منفجر شده و تبدیل به پرده بزرگ فیلم شده است.

As it explodes, it completely destroys the negative movie and replaces it.

وقتی که منفجر شد، کاملاً فیلم منفی را نابود کرده و جایگزین آن شده است.

Now you see your power movie in front of you.

حالا شما فیلم قدرتی خود را جلوی خود می بینید.

It is big, bright, and colorful.

بزرگ، روشن و رنگارنگ است.

It has a great soundtrack and it feels great.

صدا و احساسی عالی دارد.

Notice the movie and let those happy feelings grow stronger.

به فیلم توجه کنید و اجازه دهید آن احساسات مثبت قوی تر شوند.

Be sure to say the word “Woosh”loudly and powerfully, with a lot of excitement.

مطمئن شوید که کلمه بووووم را قوی و بلند و سرشار از هیجان گفته باشید .

Remember peak emotion and use a strong body gesture, too, in order to increase the positive feelings.

قله احساسات را به یاد آورید و از حالت بدن قوی ای هم استفاده کنید تا احساسات مثبت را افزایش دهید.

You are creating a connection, an anchor, between the word, the gesture, and the power movie.

شما در حال ساختن یک ارتباط، یک آنکراژ، میان کلمه، حالت بدن و فیلم قدرتی هستید.

Next, open your eyes for a moment to reset.

سپس چشمان خود را برای تنظیم مجدد لحظه ای باز کنید.

Then close your eyes and repeat the entire swish process.

بعد چشمان خود را ببندید و تمامی مراحل جا به جایی را تکرار کنید.

Each time, make the explosion happen faster.

هر بار باعث شوید که انفجار سریع تر رخ دهد.

The power movie explodes and destroys that old image.

فیلم قدرتی منفجر شده و تصویر سابق را نابود می سازد.

Shout “Woosh” loudly and make the peak emotions of your power movie even stronger.

بلند بوووم را فریاد بزنید و قله احساسات فیلم قدرتی خود را حتی قوی تر بسازید.

Then open your eyes for a moment, reset, close your eyes, and do it again.

سپس چشمان خود را برای لحظه ای باز کنید، تنظیم مجدد، چشمان بسته و دوباره تکرار کنید.

Keep repeating the process, again and again.

به تکرار کردن این مراحل دوباره و دوباره ادامه دهید.

Each day, practice doing this ten times or more.

هر روز، این کار را ده بار یا بیشتر تمرین کنید.

Do it daily.

این کار را روزانه انجام دهید.

It may take thirty or more days to program an automatic response.

شاید ۳۰ روز یا بیشتر طول بکشد که عکس العملی خودکار بسازید .

Once programmed, you will notice an amazing result.

وقتی که ساخته شد، متوجه نتیجه ای خارق العاده خواهید شد.

When you are in an English speaking situation, you may feel a brief moment of nervousness.

وقتی که در موقعیت مکالمه انگلیسی قرار می گیرید، ممکن است لحظه ای کوتاه حس نگرانی کنید.

Then suddenly, you’ll feel better.

سپس ناگهان، احساس بهتری خواهید داشت.

more powerful, more relaxed and more confident.

حسی قوی تر، با آرامش بیشتر و اعتماد بنفسی بیشتر.

It will happen automatically and effortlessly.

این به صورت خود به خود و بدون تلاش رخ خواهد داد.

This is the result of the swish programming.

این نتیجه تکنیک جا به جایی است.

Make this a daily habit.

این را عادتی روزانه کنید.

You can do this swish process every morning when you wake up and it will only take a few minutes.

شما میتوانید از تکنیک جا به جایی هر روز صبح که بیدار می شوید استفاده کنید، زمان زیادی نمی برد.

During these few minutes, you program your unconscious mind for success.

در این چند دقیقه ای که تکنیک را انجام می دهید شما در حال برنامه نویسی ضمیر ناخودآگاه خود برای موفقیت هستید.

You change the old negative movies.

شما فیلم های منفی قدیمی را تغییر می دهید.

You develop more powerful beliefs and feelings about English.

باور ها و احساسات قدرتمند بیشتری در انگلیسی توسعه می دهید.

You take control and become a skilled director of your own mind.

کنترل را به دست می گیرید و کارگردان مغز خودتان می شوید.

You now have all the tools you need to develop powerful success psychology.

شما حالا همه ابزار لازم برای توسعه یک روان موفق و قدرتمند را دارید .

You know how to create peak emotions and connect them to English.

می دانید که چگونه قله احساسات بسازید و به انگلیسی آن را ربط دهید .

You know the importance of beliefs and how to change them through modeling.

شما اهمیت باور ها را می دانید و راه تغییر آن با الگو برداری را بلدید .

You know how to use physical movement to create emotions and enhance memory.

می دانید که چگونه از حرکات بدن برای ساختن احساسات و بالا بردن حافظه استفاده کنید.

You know the motivational power of big goals and how to find your deeper reasons for learning English.

شما با قدرت انگیزه بخشی اهداف بزرگ آشنا هستید و می دانید که چگونه دلیل های عمیق خود را برای یادگیری انگلیسی پیدا کنید.

And you know how to consciously direct your mind to success by using internal movies.

و می دانید که چگونه با استفاده از فیلم های درونی بصورت آگاهانه ذهن خود را برای موفقیت کارگردانی کنید.

On the road to English fluency, you need two things: powerful fuel and a powerful car: strong psychology and a great method.

در جاده تسلط بر انگلیسی، به دو چیز نیاز دارید: سوختی قوی و خودرویی قدرتمند: قدرت روانشناسی فوق العاده و روشی عالی.

You now know how to create the premium fuel you need.

حالا می دانید که چگونه سوخت اعلاء مورد نیاز خود را بسازید.

In the next section, you will learn what to do with that fuel.

در بخش بعدی، شما یاد می گیرید که با آن سوخت چه کار کنید.

the specific English learning methods you must use in order to speak English powerfully.

روش های یادگیری انگلیسی ویژه که شما برای با قدرت انگلیسی صحبت کردن به آن نیاز دارید.

It is time to learn the Effortless English engine.

وقت آن رسیده که با موتور Effortless English آشنا شوید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا