کارینو » آموزش زبان انگلیسی » دوره های زبان انگلیسی » ۱۷. چهارمین قاعده – تکرار، کلید مهارت در زبان انگلیسی است

کتاب گویا
فصل ۱۷. چهارمین قاعده – تکرار، کلید مهارت در زبان انگلیسی است

You want to learn English and you want to speak it well RIGHT NOW.

شما می خواهید که انگلیسی را یاد بگیرید و همین حالا صحبت کنید.

The problem is most language classes move too quickly for students to master material before moving onto something new.

مشکل اینجاست که در بیشتر کلاس های زبان، قبل از اینکه دانش آموزان به موضوعی مسلط شوند سریعاً به سراغ موضوع جدیدی می روند.

In this chapter, we’ll focus on the fourth rule of Effortless English which advises you to take your time and learn deeply.

در این فصل به قانون چهارم از سیستم Effortless English تمرکز داریم که به شما پیشنهاد می کند زمان بگذارید و عمیق یاد بگیرید.

What does it mean to learn deeply?

عمیق یادگرفتن یعنی چه؟

To learn deeply means to learn English to the point where speaking and understanding are automatic.

عمیق یادگرفتن یعنی اینکه انگلیسی را تا جایی یاد بگیرید که مکالمه و فهم آن خودکار شود.

Often people know a lot of English grammar and vocabulary, but they don’t know it deeply.

معمولاً افراد گرامر و واژگان انگلیسی را می دانند، ولی با آن عمیقاً آشنا نیستند.

When it comes time to speak, they’re translating vocabulary and analyzing tenses in their heads or struggling to understand the meaning of what someone is saying to them.

وقتی که زمان مکالمه می شود شروع به ترجمه واژگان و تجزیه و تحلیل افعال در ذهنشان می کنند یا برای فهمیدن چیزی که یک شخص می گوید تقلا می کنند .

Effortless English emphasizes training for mastery.

Effortless English تاکید زیادی روی تمرین برای مسلط شدن دارد.

Deep learning means repeating what you have learned, again and again.

یادگیری عمیق یعنی تمرین چیزی که یاد گرفته اید، دوباره و دوباره.

This might feel very different from the way you learned in school.

این کار ممکن است متفاوت با چیزی باشد که در مدارس یاد گرفته اید .

Most schools have a lot of pressure to move fast.

بیشتر مدارس تاکید زیادی بر سریع حرکت کردن دارند.

They’re always pushing the students to learn more grammar or a certain number of new words every week.

آنها همیشه به دانش آموزان فشار می آوردند که هر هفته مقدار خاصی از گرامر و کلمات را یاد بگیرند.

The teachers rely primarily on textbooks, and try to finish them on schedule.

مدرسها متکی به کتاب های درسی اند و سعی می کنند که طبق برنامه آن را به اتمام برسانند.

The problem for students is that you learn a lot of stuff but then you forget it.

مشکل دانش آموزان اینجاست که تعداد زیادی مبحث یاد می گیرند و سریع آن را فراموش می کنند.

Or you remember the basic idea, but you can’t use it.

یا ایده اصلی را به یاد دارند ولی قادر به استفاده از آن نیستند.

Take the past tense, for example.

به طور مثال فعل گذشته.

If you’ve studied English before, chances are you learned the past tense.

اگر در گذشته انگلیسی خوانده باشید، فعل گذشته را یاد گرفته اید.

Chances are also good that you studied it in a textbook and then BOOM very fast, you moved on.

این احتمال نیز وجود دارد که آن را در کتاب درسی مطالعه کرده باشید و بوووم خیلی سریع، به سراغ مبحث بعدی رفته اید.

You went on to learn more grammar, possessives, the future tense or the present perfect tense.

سریع به سراغ یادگیری گرامر های بیشتر، افعال آینده و حال کامل رفتید.

Now, if someone asks you if you know the past tense, you’d say, “of course.

حالا اگر از شما کسی بپرسد که فعل گذشته را می دانید شما احتمالا می گویید بله.

” But the truth is you haven’t mastered the past tense.

ولی حقیقت اینجاست که به فعل گذشته هنوز مسلط نشده اید.

You moved through the material so quickly that you never learned it deeply, like a native speaker.

آنقدر سریع از مباحث پیشی گرفته اید که آنها را هیچگاه عمیقاً همانند یک بومی زبان نیاموخته اید.

That’s why you still make mistakes with the past tense.

به همین دلیل است که با آن همه سال یادگیری انگلیسی هنوز زمان استفاده از افعال گذشته اشتباه می کنید.

Even though you may have studied English for many years, you still make mistakes because it’s not automatic.

شما هنوز اشتباه می کنید چون همه چیز خودکار نیست.

You haven’t learned it deeply.

عمیقاً یاد نگرفته اید.

Master the Fundamentals

به اصول مسلط شوید

To better understand deep learning, once again let’s look at the world of sports.

برای فهم بهتر یادگیری عمیق، دوباره به سراغ دنیای ورزش برویم.

Imagine, for example, a professional golfer.

به طور مثال یک گلف باز را متصور شوید.

How does a professional golfer master the game and continue to improve?

چگونه یک گلف باز آن ورزش را مسلط می شود و به پیشرفت آن ادامه می دهد؟

The most important skill for a golfer to master is their swing.

مهم ترین مهارت برای یک گلف باز که باید به آن مسلط باشد سووینگ است.

A professional will practice their swing five hundred times a day or more, every day.

یک حرفه ای سووینگ را ۱۵۵ بار یا بیشتر در روز تمرین خواهد کرد.

A good golfer never says, “OK, I already know how to swing, so now I need to do something else.

یک گلف باز خوب هرگز نمی گوید خیلی خب من سووینگ را می دانم پس حالا باید چیزی دیگر را انجام دهم.

Golfers understand that the best way to master the game is to master a few fundamental skills.

گلف باز ها می دانند بهترین راه برای تسلط به بازی این است که مهارت های پایه را مسلط شوند.

They practice these same few skills hundreds of times a day, for years and years — possibly for their entire lives.

آنها مهارت های مشابه را صد ها بار در روز برای سالیان سال تمرین می دهند و این موضوع ممکن است تا آخر عمرشان ادامه یابد.

Unfortunately, many English learners fail to understand the importance of deep learning.

متاسفانه خیلی از انگلیسی آموزان اهمیت یادگیری عمیق را درک نمی کنند .

In my English classes, I frequently spent a long time repeating and reviewing the most common and most useful language.

من در کلاس هایم زمان زیادی را برای تکرار و مرور مهم ترین وپر استفاده ترین قسمت های زبان صرف می کنم.

Sometimes a student would complain.

بعضی وقتها یک دانش آموز ممکن است از این موضوع شاکی شود.

They would say, for example, “I want to learn advanced grammar.

بطور مثال بگوید من می خواهم گرامر پیشرفته تری یاد بگیرم.

I already know the past tense.

من هم اکنون فعل گذشته را می دانم.

Yet, in a casual conversation, this same student frequently made mistakes with the past tense.

با این وجود، در مکالمات معمولی همین دانش آموز در استفاده فعل گذشته اشتباه می کرد.

He said “go” when he should have said “went.

او از go به جای went در زمان گذشته استفاده می کرد.

” He didn’t understand the difference between knowledge and skill.

هنوز تفاوت دانستن چیزی و مهارت آن را متوجه نشده بود.

Remember, knowledge is something you analyze and think about.

به یاد داشته باشید که دانستن، به چیزی گفته می شود که شما به تجزیه و تحلیل آن می پردازید و درباره آن فکر می کنید.

Skill is something you do.

مهارت چیزی است که شما انجامش می دهید.

Knowing the past tense is useless.

دانستن فعل گذشته مفید است.

You must be able to use the past tense instantly and automatically in real conversations.

باید قادر باشید که فعل گذشته را فوراً و به صورت خودکار در مکالمات واقعی استفاده کنید.

You need English skill, not English knowledge.

شما نیاز به مهارت انگلیسی دارید نه دانستن آن.

How To Learn Deeply

چگونه عمیق یاد بگیریم

If this sounds familiar, don’t despair.

اگر این برای شما آشنا بنظر میرسد نا امید نشوید.

You can move much closer to your goal of speaking excellent English simply by adjusting the way you learn.

شما می توانید به هدف خود از مکالمه عالی انگلیسی نزدیک شوید فقط کافی است که روش یادگیری خود را تنظیم کنید.

You just need to slow down and repeat everything you learn again and again.

فقط نیاز دارید که آرام تر حرکت کنید و هر چیزی که یاد گرفتید را دوباره و دوباره تکرار کنید.

For example, I tell members of my courses to repeat each lesson daily for at least seven days.

مثلاً به دانش آموزانی که از دوره های من استفاده می کنند می گویم که حداقل هر روز به مدت یک هفته به آنها گوش دهند.

This is the case even if they think they know it well after listening to it twice.

هدف موضوع این است که حتی اگر فکر میکنند آن را می دانند دوباره به آن گوش دهند.

If it’s still difficult, I advise them to listen to the lesson daily for two, three or even four weeks.

اگر هنوز سخت است، به آنان پیشنهاد می کنم که به هر درس هر روز به مدت دو، سه یا حتی چهار هفته گوش دهند.

Remember, it’s not a race.

به یاد داشته باشید که این یک مسابقه نیست.

The point is not to memorize, or recite the phrases back like a bird, but to truly deeply understand the phrases you are learning.

نکته اینجاست که نباید حفظ کنید یا طوطی وار عبارات را بگویید، باید واقعاً و عمیقاً مفهوم عبارتی که یاد میگیرید را متوجه شوید.

Often I get a question like this from a student: “A.J can I learn two lessons in a week?

اغلب این سوال از من پرسیده می شود که ای جی می توانم دو درس را در یک هفته بخوانم؟

” That’s a good question.

سوال خوبی است.

People want to go faster.

افراد همیشه می خواهند که سریع پیش بروند.

They want to do more.

همه چیز را زیاد می خواهند.

I understand that.

متوجه ام.

But if you ask any of my advanced students, they will all give you the same answer: No.

ولی اگر از دانش آموزان پیشرفته من بپرسید به شما می گویند : نه.

Why?

چرا؟

Because deep learning is important.

چون یادگیری عمیق مهم است.

You need to repeat each audio every day for seven days.

شما نیاز دارید که هر فایل صوتی را هر روز به مدت یک هفته تکرار کنید.

More is fine.

بیشتر بهتر هم هست .

Yes, 14 days is better, 30 days is even better than that.

بله ۱۴ روز خوب تر و ۳۰ روز خوب تر از آن است .

Less than seven won’t get the job done.

کم تر از ۷ روز کار ساز نخواهد بود.

You won’t be doing enough repetitions to have the material sink in deeply.

شما به قدر کافی تکرار ندارید که مباحث عمیق وارد مغزتان شوند.

It’s challenging to pace yourself, because I know many people think that faster is better.

به نوعی چالش بر انگیز است که سرعت خود را پایین بیاورید چون خیلی از افراد فکر می کنند که سریعتر بهتر است.

But it doesn’t work that way.

ولی اینگونه نیست.

You need to repeat each audio at least once a day for seven days.

نیاز دارید که به هر فایل صوتی حداقل یکبار در روز به مدت یک هفته گوش دهید.

You’re doing this because you want your knowledge to go deeper and deeper.

این کار را انجام می دهید چون می خواهید که دانستن شما عمیق تر و عمیق تر شود.

You are learning for mastery.

یاد میگیرید که مسلط به موضوع باشید.

Julia, a student from Italy, at first had a hard time accepting this idea.

جولیا دانش آموزی از ایتالیا در ابتدا این ایده را قبول نمی کرد.

She thought she would get bored and that it might be a waste of time.

او فکر می کرد که حوصله اش سر می رود و این کار وقت تلف کردن است.

But she wanted to improve her English, so she was willing to try it.

ولی می خواست که انگلیسی اش پیشرفت کند پس مایل بود که یک بار این کار را امتحان کند.

Over time, she says, she realized she had spent years learning English but not in a deep way.

بعد از چند مدت او گفت که متوجه شده است این همه سال را صرف یادگیری انگلیسی به روش سطحی کرده بود.

“When I studied the second lesson,” she says, “I had already forgotten the first.

او می گوید: وقتی که دومین درس را شروع می کردم درس اول را فراموش می کردم.

These days, Julia sometimes listens to an audio for an entire month before she moves on.

این روز ها جولیا بعضی وقتها به یک فایل صوتی به مدت یک ماه قبل از شروع دومی گوش می دهد.

“It’s not hard work anymore,” she says.

او می گوید: دیگر سخت نیست.

“I’ve developed a way to listen and learn deeply and it has really helped my English.

راهی پیدا کرده ام که عمیقاً یاد بگیرم و به انگلیسیم واقعاً این موضوع کمک کرده است.

So if you have an audio article or podcast, something you listen to and like, don’t just listen to it once.

پس اگر قصد دارید به مطالب صوتی یا پادکست یا هر چیزی که دوست دارید، گوش دهید، فقط یکبار آن را گوش ندهید.

One time is not enough.

یکبار کافی نیست .

Five times is not enough.

۵ بار کافی نیست.

You should listen to that article, speech, whatever it is 30 times.

شما باید به آن مطالب، مکالمه ها یا هر چیز دیگر ۳۰ بار گوش کنید.

Or perhaps 50 times, 100 times or even more.

یا ۵۰ بار، ۱۰۰ بار یا حتی بیشتر گوش دهید.

After you’ve learned the vocabulary, keep listening.

وقتی که واژه ها را یاد گرفتید به گوش دادن ادامه دهید.

Because knowing the vocabulary means that you can take the test and say the meaning, but when you hear it do you instantly understand it?

چون دانستن واژه ها یعنی اینکه شما می توانید از آنان برای امتحان استفاده کنید و معنی آن را بگویید ولی وقتی که آن را می شنوید، آیا سریعاً متوجه آن می شوید؟

Can you use it quickly, easily and automatically?

آیا میتوانید از آن لغت به سرعت، راحت و خودکار استفاده کنید؟

If the answer is no, you need to study it again, you need to listen to that same audio again.

اگر جواب خیر است پس نیاز دارید آن را دوباره یاد بگیرید، نیاز دارید که به همان فایل صوتی دوباره گوش دهید.

Many, many times.

خیلی خیلی زیاد تر.

This is one of the secrets to speaking faster and to really learning grammar and using it correctly.

این یکی از راز های سریع صحبت کردن و یادگیری واقعی گرامر و درست استفاده کردن از آن است.

You are like the professional golfer who practices his swing hundreds of times per day.

شما همانند گلف بازی هستید که سووینگ خود را صد ها بار در روز تمرین می دهد.

The golfer is always looking for ways to improve that same fundamental skill.

گلف باز ها همیشه دنبال راهی اند که اصول اصلی مشابه خود را در گلف پیشرفت دهند.

The golfer realizes that mastery of the fundamentals is more important than a lot of advanced knowledge.

گلف باز ها می دانند که تسلط اصول بازی گلف مهم تر از دانستن حرفه ای آن است.

For example, you might listen to a story in the past tense over and over for two weeks.

بطور مثال، شما ممکن است به داستانی در حالت گذشته بار ها و بار ها برای دو هفته گوش دهید.

After that, you’ll listen to another story for two weeks, and maybe another story in the past tense for the same length of time.

بعد از آن به داستانی دیگر به مدت دو هفته گوش می دهید و داستانی دیگر در حالت گذشته به مدت مشابه.

You never stop.

هیچوقت از این کار دست بر نمی دارید.

I am a native speaker and all my life I have been learning the past tense.

من یک بومی زبان هستم و در تمام دوره زندگی ام به فعل گذشته گوش داده ام.

I still listen to the past tense now, and I will as long as I live.

هنوز هم به فعل گذشته گوش می دهم و همچنان به آن تا زمانی که زنده هستم گوش می دهم .

I’ve heard the same common vocabulary words every day thousands and thousands of times and will continue to hear them.

هر روز به واژگان مرسوم گوش داده ام، هزاران بار و همچنان به گوش دادنشان ادامه می دهم.

That has enabled me to use them quickly and automatically.

این کار من را قادر ساخته از آنها به درستی استفاده کنم.

That’s the secret.

این همان راز است.

You never stop.

شما هیچ گاه متوقف نمی شوید.

You just need more repetition.

نیاز به گوش دادن بیشتر دارید.

Focus on the most common words, most common verbs, most common phrases through listening and then repeat, repeat, repeat.

به واژگان، افعال، عبارات تمرکز کنید و گوش دهید و دوباره و دوباره و دوباره آن را تکرار کنید.

When you do that, you develop that “feeling for correctness” and will use English more naturally and automatically.

وقتی که این کار را کردید “حس درست بودن” را در خود پرورش می دهید و از انگلیسی طبیعی تر و به صورت خودکار استفاده خواهید کرد.

Perhaps you are thinking to yourself, “But won’t I get bored listening to the same thing again and again?

احتمالاً به این فکر می کنید که “ولی گوش دادن به یک چیز بار ها و بارها من را خسته نخواهد کرد؟

” Of course this is possible.

” بله این موضوع ممکن است.

The best way to avoid boredom is to choose material that is compelling to you.

بهترین راه برای فرار از خستگی انتخاب مباحثی می باشد که برای شما الهام بخش اند.

Compelling means “extremely interesting.

الهام بخش یعنی عمیقاً جالب بودن.

How do you find compelling content?

چگونه منابع الهام بخش پیدا کنید؟

One way is to learn about something you love, in English.

یکی از راه ها این است که چیزی را به انگلیسی یاد بگیرید که عاشق آن هستید.

For example, if you love romance novels in your own language, get them in English!

مثلا اگر عاشق داستان های عاشقانه اید به زبان انگلیسی آن ها را تهیه کنید!

Find easy romance audiobooks and listen to them every day.

داستان های عاشقانه صوتی را تهیه کرده و هر روز به آن گوش دهید.

Find the text versions of the books, too.

نسخه متنی آن را نیز تهیه کنید.

and read while you listen.

همزمان که به آن گوش می دهید، آن را بخوانید.

If you love business, then learn about business in English.

اگر عاشق تجارت هستید پس تجارت را به انگلیسی یاد بگیرید.

Use English as a means of learning other knowledge and other skills.

از انگلیسی به عنوان مفهوم یادگیری چیز دیگر یا مهارتی دیگر استفاده کنید.

The more you focus on this compelling content, the easier it will be to repeat it often.

هر چه بیشتر به این منابع الهام بخش متمرکز شوید، تکرار آنها برای شما آسان تر خواهد شد.

You’ll enjoy hearing it again and again.

شما از دوباره شنیدن آنها لذت خواهید برد.

Deep Learning Practice

تمرین یادگیری عمیق

Exercise 1: Pick an audio that’s ten minutes long.

تمرین اول :فایل صوتی ای را تهیه کنید که ۱۰ دقیقه باشد .

This is going to be your main audio for the week.

این قرار است که فایل صوتی شما برای این هفته باشد.

Listen to it a few times.

چند باری به آن گوش دهید.

Repeat this process every day for the next week.

هر روز این کار را به مدت یک هفته انجام دهید.

Really commit yourself to mastering it.

برای تسلط به آن مصمم باشید.

The idea is you’re not trying to memorize it, but rather to thoroughly know it.

ایده اصلی این است که شما قصد حفظ کردن آن را ندارید ولی هدف این را دارید که کاملا متوجه آن شوید.

Imagine that each time you listen to and understand the audio, it is going deeper into your brain.

این را تصور کنید که هر گاه به فایل صوتی گوش دهید عمیق تر وارد مغزتان شود .

It’s like a seed you are planting in your mind.

همانند بذری که در مغزتان می کارید.

Plant it deep and water it with many repeated listenings.

آن را عمیق بکارید و با گوش دادن مککر به آن آب بدهید.

After you have mastered the first audio, pick two additional audios.

وقتی که به اولین فایل مسلط شدید دو فایل دیگر را تهیه کنید.

They should each be 5-20 minutes long.

آن ها باید بین ۵ تا ۲۰ دقیقه باشند.

Listen to these in the same way as you did the first.

به اینها به همان شکلی که به اولی گوش دادید گوش بدهید.

You will notice yourself going through different learning stages as you do this.

متوجه این خواهید شد که وقتی این را انجام می دهید به سطح دیگر از یادگیری می روید.

Try to be conscious of these stages.

سعی کنید که قادر به شناسایی این مرحله ها باشید.

The first will be, “Oh no, I don’t understand.

اولین اینگونه می باشد “اه لعنتی من نمی توانم متوجه شوم”.

” You may need to use a text for total understanding.

که شما نیاز به متن برای فهم کامل آن موضوع دارید.

You’ll know you’ve hit the second stage when you can listen to the words and phrases without reviewing any of them.

به مرحله دوم زمانی بر خواهید خورد که بدون مرور لغات و عبارات قادر به گوش دادن آن ها باشید.

The third stage will be when you’re hearing and easily understanding without the text.

مرحله سوم زمانی خواهد بود که شما خیلی ساده و آسان بدون متن فایل را گوش بدهید و آنها را بفهمید.

How long does it take you to get to the third stage?

چقدر زمان می برد تا شما به مرحله سوم برسید؟

How does listening to longer audios affect your understanding?

چقدر باید گوش داد تا بر فهمیدن شما موثر باشد؟

How quickly will you progress and how many repetitions are required?

چقدر پیشرفت شما سریع خواهد بود و چقدر تکرار نیاز است؟

Much of this will depend on your state of mind during repetition.

خیلی از آنها به شرایط ذهنی شما در تکرار ها بستگی دارند.

Are you relaxed?

آیا آرام هستید؟

Energized?

انرژی دارید؟

When I teach action vocabulary in seminars, students can often master new words and phrases in just a few minutes because they are moving and excited.

وقتی که در همایش ها “واژگان حرکتی” را به دانش آموزانم آموزش می دهم کلمات جدید را در کمترین زمان مسلط می شوند چرا که همیشه در حال حرکت و هیجان زده اند.

Repetition with half-concentration and low energy is not as good as repetition with engaged emotional energy.

تکرار کردن با تمرکز نصفه و نیمه و انرژی کم به قدر تکرار کردن باید انرژی احساسی زیاد کار ساز نیست.

So as you are repeating the audios, stand up, move around, and even shout the phrases to yourself.

پس وقتی که به این فایل ها گوش می دهید باستید و حرکت کنید و عبارات فریاد بزنید.

If you’re feeling self-conscious, close your door and do this in your room until you get more comfortable with it.

اگر احساس خجالت می کنید در اتاقتان را ببندید و این کار را در اتاقتان انجام دهید تا با آن حس راحتی داشته باشید.

Exercise 2: Select an audio for listening practice.

تمرین دوم :فایلی را برای تمرین گوش دادن انتخاب کنید .

A common complaint I hear from students about deep learning is that they get bored listening to the same thing day after day.

شکایتی که گاهاً از دانش آموزان درباره یادگیری عمیق می شنوم این است که گوش دادن به یک چیز هر روز برایشان خسته کننده است.

So in this exercise, every few days you’re going to change your focus.

پس در این تمرین هر چند روز شما تمرکز خود را تغییر می دهید.

On the first day, concentrate on just learning the vocabulary.

روز اول بر روی یادگیری واژگان متمرکز شوید.

On the next day, play a game where you’re just trying to understand the audio completely without the text.

روز بعدی بازی ای انجام دهید که در آن سعی بر فهمیدن کل فایل صوتی بدون نیاز به متن داشته باشید.

A day later, play a sentence, pause the tape and shout the sentence.

روز بعد، جمله ای را گوش دهید و فایل را متوقف کرده و آن را فریاد بزنید.

Copy the speaker’s rhythm, tone, and emotion.

ریتم صحبت کننده ، آوا و احساس او را کپی کنید.

Work on your pronunciation.

بر روی تلفظ خود، کار کنید.

Next, try a game where you play two sentences and then repeat them loudly, with emotion.

بعد بازی ای انجام دهید که دو جمله را گوش دهید و سعی کنید آن را بلند با احساس آن را فریاد بزنید.

The next day, return to just listening and understanding.

روز بعد دوباره به گوش دادن و فهمیدن فایل برگردید.

Basically, each day you shift your focus on the same material so that you learn from many different angles.

اساساً هر روز شما تمرکز خود را بر روی یک مبحث مشابه تغییر می دهید پس آن را از جهات مختلف یاد می گیرید.

The important thing is that each repetition you do has a purpose.

مهم این است که هر تکراری که شما انجام می دهید هدفی در پشت آن است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا