کارینو » آموزش زبان انگلیسی » آموزش زبان انگلیسی با آهنگ » آموزش زبان انگلیسی با Lonely از Imagine dragons + ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی با Lonely از Imagine dragons + ترجمه فارسی

در دنیای آموزش زبان، ابزارهای مختلفی برای بهبود مهارت‌های زبانی در دسترس هستند، و یکی از روش‌های جذاب و موثر برای یادگیری زبان انگلیسی، استفاده از موسیقی و آهنگ‌هاست. یکی از این آهنگ‌های جذاب، Lonely از گروه Imagine Dragons است که با متن غنی و احساسی خود، فرصتی عالی برای آموزش زبان انگلیسی ایجاد می‌کند. در این مقاله، به بررسی معانی و واژگان این آهنگ می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن به عنوان یک ابزار آموزشی جذاب برای بهبود مهارت‌های شنیداری و دایره‌واژگان در زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد.

نکات گرامی و آموزشی موجود در آهنگ Lonely

Sometimes, I can get a little

   – Sometimes قید زمان، به معنای گاهی‌اوقات.

   – I can get a little جمله فعلی با فعل can get به معنای من ممکن است یکم.

   – a little عبارتی است برای نشان دادن کمیت یا اندازه کم.

I can get a little lonely

   – I can get جمله فعلی به معنای من ممکن است.

   – a little lonely عبارت اسمی با lonely به معنای تنها یا احساس تنهایی کردن یکم.

Some nights, I get a little lonely

   – Some nights عبارت زمانی، به معنای برخی از شب‌ها.

   – I get a little lonely جمله فعلی با get به معنای من یکم تنها می‌شوم.

It’s even when there’s people all around me

   – It’s even این جمله عبارتی است به معنای حتی زمانی که.

   – when there’s people all around me جمله مفعولی به معنای زمانی که افرادی در اطراف من هستند.

Cause these pills don’t work the way the doctor played it

   – ‘Cause کوتاه‌شده because به معنای زیرا.

   – these pills اسم مفرد با اینکه pills جمع است به معنای این قرص‌ها.

   – don’t work فعل منفی با don’t به معنای کار نمی‌کنند.

   – the way the doctor played it عبارت مکمل به معنای به روشی که دکتر انجامش داد.

I’m startin’ to spin, needles and pins

   – I’m startin’ فعل حال استمراری با I’m به معنای دارم شروع می‌کنم.

   – to spin فعل بعد از to به معنای چرخیدن.

   – needles and pins اصطلاح به معنای سوزن و سوزن‌های مشابه که ممکن است از نظر احساسی یا جسمی باشد.

Right on the brim, hand on a limb, takin’ it in

   – Right on the brim عبارت به معنای دقیقاً در لبه.

   – hand on a limb اصطلاح به معنای دست در دسته یا دست در شاخه.

   – takin’ it in عبارت به معنای دریافت یا قبول کردن.

Sleep it away, life in a day, and a day in a life

   – Sleep it away عبارت به معنای آن را به خواب ببر یا از بین ببر.

   – Life in a day, and a day in a life عبارت به معنای زندگی در یک روز و روز در یک زندگی، که ممکن است اشاره به گذراندن زمان یا تجربیات باشد.

Mixing it up, checkin’ it twice

   – Mixing it up عبارت به معنای آن را مخلوط کن یا ترکیبش کن.

   – Checkin’ it twice عبارت به معنای دوبار چک کن، ممکن است به دقت کردن یا بررسی دوباره اشاره داشته باشد.

Trying to breathe, starting to seize

    – Trying to breathe عبارت به معنای در حال تلاش برای تنفس کردن.

    – Starting to seize عبارت به معنای شروع به تشنج کردن، ممکن است به وضعیت فیزیکی یا حالت روحی اشاره داشته باشد.

Lights, camera, action and scene

    – عبارت به معنای چراغ‌ها، دوربین، عمل و صحنه، که ممکن است به فرایند ساخت فیلم یا تجربه زندگی اشاره داشته باشد.

Story of my life

    – عبارت به معنای داستان زندگی من، ممکن است به تجربیات و داستان زندگی اشاره داشته باشد.

Oh, love (sometimes, I can get a little)

    – Oh, love عبارتی برای ابراز احساس عمیق عشق یا درخواست کمک.

    – sometimes, I

 can get a little جمله فعلی با sometimes به معنای گاهی‌اوقات من ممکن است یکم.

Have mercy (I can get a little lonely)

    – Have mercy عبارتی برای درخواست رحم یا کمک.

    – I can get a little lonely جمله فعلی با I can get به معنای من ممکن است یکم تنها شوم.

On me (sometimes, I can get a little)

    – On me عبارتی به معنای به من، اینجا ممکن است به خواستن کمک اشاره کند.

And keep me company (I can get a little lonely)

    – And keep me company عبارت به معنای و با من همراه باش، که ممکن است به احساس تنهایی اشاره داشته باشد.

I said, Oh, love (sometimes, I can get a little)

    – I said عبارت به معنای من گفتم، که ممکن است به تکرار یا تاکید بر احساسات اشاره داشته باشد.

Have mercy (I can get a little lonely)

    – Have mercy تکرار درخواست رحم یا کمک.

    – (I can get a little lonely) جمله فعلی با I can get به معنای من ممکن است یکم تنها شوم.

On me (sometimes, I can get a little)

    – On me عبارت به معنای به من، که ممکن است به خواستن کمک اشاره کند.

And keep me company (I can get a little lonely)

    – And keep me company عبارت به معنای و با من همراه باش، که ممکن است به احساس تنهایی اشاره داشته باشد.

I said, Oh, love (keep me company, I said, Help keep me company, I said)

    – تکرار درخواست عشق و همراهی، با اشاره به تاکید بر این احساسات.

Have mercy (Help keep me company, I said, Oh, love)

    – تکرار درخواست رحم و درخواست همراهی، با تاکید بر این درخواست‌ها.

Oh, love, can you please have mercy on me (Keep me company, I said, Help keep me company, I said)

    – جمله سوالی با خواسته به عشق و درخواست رحم و همراهی.

Can you keep me company (Help keep me company, I said, Help-)

    – جمله سوالی با خواسته به همراهی و درخواست کمک.

L-O-N-E-L-Why am I so lonely

    – الفبایی اسپل شده با حروف L-O-N-E-L-Y به معنای تنها چرا من؟.

Oh, love (sometimes, I can get a little)

    – تکرار اشاره به عشق و گاهی‌اوقات احساس تنهایی.

Have mercy (I can get a little lonely)

    – تکرار درخواست رحم و احساس تنهایی.

On me (sometimes, I can get a little)

    – تکرار خواستن کمک و گاهی‌اوقات احساس تنهایی.

And keep me company (I can get a little lonely)

    – تکرار خواستن همراهی و احساس تنهایی.

I said, Oh, l

    – تاکید بر احساسات و شروع یک عبارت که در متن ناتمام است.

ترجمه فارسی آهنگ Lonely از Imagine dragons

Sometimes, I can get a little

گاهی اوقات، ممکن است یکم من…

I can get a little lonely

ممکن است یکم تنها شوم.

Some nights, I get a little lonely

برخی از شب‌ها، من یکم تنها می‌شوم.

It’s even when there’s people all around me

حتی زمانی که افرادی اطرافم هستند.

Cause these pills don’t work the way the doctor played it

چون این قرص‌ها به روشی که دکتر انجامش داده نمی‌آیند.

I’m startin’ to spin, needles and pins

دارم شروع به چرخیدن می‌کنم، سوزن و سوزن‌های مشابه.

Right on the brim, hand on a limb, takin’ it in

دقیقاً در لبه، دست در دسته، دریافتش می‌کنم.

Sleep it away, life in a day, and a day in a life

آن را به خواب ببر، زندگی در یک روز و روز در یک زندگی.

Mixing it up, checkin’ it twice

آن را مخلوط کن، دوبار چک کن.

Trying to breathe, starting to seize

در حال تلاش برای تنفس کردن، شروع به تشنج کردن.

Lights, camera, action and scene

چراغ‌ها، دوربین، عمل و صحنه.

Story of my life

داستان زندگی من.

Oh, love (sometimes, I can get a little)

ای عشق (گاهی اوقات، ممکن است یکم من…)

Have mercy (I can get a little lonely)

رحم کن (ممکن است یکم تنها شوم).

On me (sometimes, I can get a little)

به من (گاهی اوقات، ممکن است یکم من…)

And keep me company (I can get a little lonely)

و با من همراه باش (ممکن است یکم تنها شوم).

I said, Oh, love (sometimes, I can get a little)

گفتم، ای عشق (گاهی اوقات، ممکن است یکم من…)

Have mercy (I can get a little lonely)

رحم کن (ممکن است یکم تنها شوم).

On me (sometimes, I can get a little)

به من (گاهی اوقات، ممکن است یکم من…)

And keep me company (I can get a little lonely)

و با من همراه باش (ممکن است یکم تنها شوم).

I said, Oh, love (keep me company, I said, Help keep me company, I said)

گفتم، ای عشق (همراهم باش، گفتم، کمک کن همراهم باش، گفتم…)

Have mercy (Help keep me company, I said, Oh, love)

رحم کن (کمک کن همراهم باش، گفتم، ای عشق).

Oh, love, can you please have mercy on me (Keep me company, I said, Help keep me company, I said)

ای عشق، لطفاً رحم کنید؟ (همراهم باش، گفتم، کمک کن همراهم باش، گفتم…)

Can you keep me company (Help keep me company, I said, Help-)

می‌توانی همراهم باشی؟ (کمک کن همراهم باش، گفتم، کمک کن…)

L-O-N-E-L-Why am I so lonely

ت-ن-ه-ا چ-را من؟

Oh, love (sometimes, I can get a little)

ای عشق (گاهی اوقات، ممکن است یکم من…)

Have mercy (I can get a little lonely)

رحم کن (ممکن است یکم تنها شوم).

On me (sometimes, I can get a little)

به من (گاهی اوقات، ممکن است یکم من…)

And keep me company (I can get a little lonely)

و با من همراه باش (ممکن است یکم تنها شوم).

I said, Oh, l

گفتم، ای عشق (ناتمام…)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا